Melting Borders / Riccardo Matlkas / 27 април – 8 май 2022

 
<Please, find the English translation below.>
 
Откриване: 27.04.2022
КЪДЕ: Галерия Depoo, ул. „Врабча“ 12, София
Изложбен период: 27.04-08.05.2022
 
Като продължение на пърформанса „Melting Borders”, изпълнен в гр. Благоевград на 21.04.2022 (линк към събитието: https://fb.me/e/38cDZQgWY), на 27 април в присъствието на художника Riccardo Matlakas се открива едноименната изложба, представяща архивни фото и видео материали, както и фото и видео материали + реалната риза от пърформанса в Благоевград.
В концепцията на съвременния художник Riccardo Matlakas знамето принадлежи на политиката. Чрез своя пърформанс “Melting Borders” той придава истинско значение на традициите и културата, които хората споделят, а не толкова на темите, за които хората се борят помежду си.
В Melting Borders (“Топящи се граници”) художникът се разхожда със специално направена желязна инсталация на главата си, държаща няколко фунийки за сладолед. Във всяка фунийка сладоледът представлява цветовете на избрани знамена на държави. Докато се разхожда, сладоледът се топи върху бялата му риза, оставяйки цветни следи. Чрез своето действие художникът иска символично да разтопи границите, оставяйки само сладостта и красотата на човечеството.
Първото изпълнение на „Melting Borders” се случва в Армения  през 2017 г. и с него авторът подчертава същността и красотата на арменската култура. Ризата е това, което остава от действието – ново знаме, което е “освободено” от политика, т.нар. “Sweet Flag”.
През годините „Melting Borders” се изпълнява и в други страни, говорейки на висок глас за различни видове проблеми между избраните държави, представени чрез цветовете на сладоледа във фунийките.
В България „Melting Borders” ще загатне за дълготрайния македонски въпрос и ще прикани всички хора да стопят границите, поставяйки на първо място общите си традиции и култура, както и да бъдат преди всичко хора. Знамената, които ще бъдат „претопени“ върху ризата на автора, са българското, гръцкото, македонското и това на Европейския съюз. Този абстрактен живопис, в който се превръща бялата риза след всеки пърформанс чрез сливането на флаговете на отделните държави в едно, е своеобразна покана към човечеството да преосмисли начина на разделение, по който живеем на Земята.
„Riccardo Matlkas в България” е поредица от събития, организирани от Visionary като част от артистичната програма Фондацията през 2022 г., финансирана от Национален Фонд „Култура“ и в партньорство с Италианския културен институт в София.
Корица на събитието представя снимка на Елизабет Гердеман от изпълнението на „Melting Borders” в Ереван, Армения.
Riccardo Matlakas e интернационален визуален артист с италиански корени, който работи в различни сфери на съвременното изкуство: пърформанс, скулптура, стенопис, мозайка, инсталация, обекти, живопис.
Може да научите повече за автора и неговата работа на официалните страници:
https://matlakas.co.uk
https://www.instagram.com/riccardo_matlakas/
 
 
Opening: 27.04.2022
Where: Depoo Gallery, ul. Vrabcha 12, Sofia
Exhibition period: 27.04-08.05.2022
 
As a continuation of the performance “Melting Borders” in Blagoevgrad on April 21 (link to the event: https://fb.me/e/38cDZQgWY), on April 27, in the presence of the artist, Riccardo Matlakas, opens the exhibition of the same name, presenting archival photos and videos, as well as photos and video materials, plus the real shirt from the performance in Blagoevgrad.
The flag belongs to politics, and the real importance belongs to traditions and culture, to what people share and not what they struggle.
In “Melting Borders”, Riccardo Matlakas walks with a specially made installation on his head, holding a number of ice cream cones on a purposely made helmet piece. Each ice cream cone represents the colors of the selected country’s flags. While walking, the ice cream is melting on his white shirt leaving colorful traces like an abstract painting.
With this action, the artist wants to symbolically melt the borders away, leaving only the sweetness and beauty of humanity. The first “Melting Borders” performance happened in Armenia, and by performing it, he wanted to highlight the essence and beauty of Armenian culture. The shirt is what remains of the action – a new flag, which is “politics free”, an abstract flag, the “Sweet Flag”.
Through the years, “Melting Borders” was repeated in other countries, speaking loudly about the different types of problems between the selected countries represented in the ice cream cones by their flag colors.
In Bulgaria, “Melting Borders” will address the long-lasting Macedonian question and will invite all people to melt the borders, put their common traditions and culture first, and be people before all. The flags to be melted are the Bulgarian, Greek, Macedonian, and European Union ones. This abstract new flag, which the white shirt turns into after each performance by merging the flags of individual countries into one, is a kind of invitation to humanity to reconsider the way of life in which we live on Earth.
“Riccardo Matlkas in Bulgaria” is a series of events hosted by Visionary in 2022 as a part of the Visionary artistic program 2022, funded by the National Cultural Fund in partnership with the Italian Cultural Institute in Sofia.
The visual is based on a photograph by Elizabeth Gerdeman from the Melting Borders Performance in Yerevan, Armenia.
Matlakas is a visual artist, originally from Italy, working internationally through the media of performance, painting, sculpture, and installation.
You can explore many of Matlakas’ artworks and experiences
https://matlakas.co.uk

https://www.instagram.com/riccardo_matlakas/